Ordin nr. 634/2006 din 13/10/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006

Actul va intra in vigoare la data de 28 ianuarie 2007
Având in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1.
Se aproba Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in
vederea inscrierii in cartea funciara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificarile ulterioare;
b) punctele 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
c) orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc
Bucuresti, 13 octombrie 2006.
Nr. 634.
ANEXA
REGULAMENT
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor
cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
Regulament
din 13/10/2006
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor
cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 29 decembrie 2006
CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
Art. 1. - in conformitate cu prevederile art. 19 si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor si modalitatilor prin care se
intocmesc documentatiile cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara a actelor si faptelor juridice.
Art. 2. - (1) Documentatiile cadastrale, denumite in continuare documentatii, stau la baza inscrierii in
cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la:
a) imobile care necesita documentatie pentru prima inscriere;
b) imobile care necesita documentatie pentru dezlipire;
c) imobile care necesita documentatie pentru alipire;
d) imobile care necesita documentatie pentru inscrierea unei constructii definitive, pe un teren inscrisa in
cartea funciara;
e) imobile care necesita documentatie pentru modificarea limitei de proprietate;
f) imobile care necesita documentatie pentru modificarea suprafetei;
g) imobile care necesita documentatie pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;
h) imobile care necesita documentatie pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase;
(2) Prin documentatii se realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilelor, la data intocmirii lor si
se asigura inregistrarea actelor si faptelor juridice referitoare la acestea.
CAPITOLUL 2
Dispozitii cu privire la intocmirea documentatiilor
Art. 3. - (1) Documentatiile se intocmesc intr-un dosar unic, ce include atât partea tehnica necesara
receptiei cadastrale cât si actele juridice necesare inscrierii in cartea funciara.
(2) Dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara beneficiarului i se elibereaza
incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si
delimitare a imobilului.
Art. 4. - (1) Realizarea documentatiilor necesare inscrierii in cartea funciara a actelor si/sau faptelor
juridice referitoare la imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) literele a), d), e), f), g) si h) din prezentul
regulament presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) stabilirea amplasamentului imobilului;
b) realizarea lucrarii de catre persoana autorizata, care presupune documentarea tehnica, executia
lucrarilor de teren si birou, elaborarea documentatiilor;
c) depunerea documentatiilor, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare oficiu
teritorial) sau la biroul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare birou teritorial) si
inregistrarea in Registrul General de Intrare;
d) receptia documentatiilor, cu inregistrarea in registrul cadastral al imobilelor, denumit in continuare index
cadastral, receptia cadastrala, transmiterea documentatiei asistentului-registrator;
e) inscrierea in cartea funciara.
(2) intocmirea si inscrierea documentatiilor in cartea funciara a actelor si faptelor juridice prevazute la art. 2
alin. (1) lit. b) si c) presupune parcurgerea etapelor prevazute la art. 4 alin. (1), cu precizarea ca receptia
documentatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizeaza cu transmiterea acestora persoanei autorizate
sau beneficiarului urmând ca inscrierea in cartea funciara a dezlipirii sau alipirii sa se efectueze dupa
intocmirea actului autentic.
Art. 5. - (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea executiei lucrarilor si consta in:
a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice aflate la prima inscriere, proprietarul
impreuna cu persoana autorizata procedeaza la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale
sau conventionale, in vederea efectuarii masuratorilor, inainte de efectuarea masuratorilor este obligatorie
materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de catre persoana autorizata in prezenta
proprietarului, cu picheti de metal, tarusi de lemn sau prin marcare cu vopsea. Materializarea cu borne de
beton se efectueaza doar la solicitarea proprietarului.
b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice ulterioare primei inscrieri ce necesita
intocmirea unei documentatii, proprietarul impreuna cu persoana autorizata, pe baza documentelor existente
precum documentatii cadastrale, extrase de carte funciara pentru informare, planuri de amplasament si
delimitare, verifica si valideaza amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor ce
definesc limitele imobilului se efectueaza doar la solicitarea proprietarului.
(2) in cazul imobilelor aflate la prima inregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea
amplasamentului si limitele acestuia, in conformitate cu elementele tehnice continute in actele de
proprietate, puse la dispozitie de proprietar, persoana autorizata, nu realizeaza documentatia.
(3) Proprietarul suporta costurile aferente materialului si manoperei operatiunilor de materializare a limitelor
imobilului.
(4) Materializarea limitelor bunului imobil, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este in
responsabilitatea persoanei autorizate care executa lucrarea.
Art. 6. - Documentarea tehnica consta in:
a) analizarea situatiei existente, conform datelor si documentelor detinute de proprietar;
b) solicitarea de informatii aflate in baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1
(inventare de coordonate, planuri de incadrare in zona, plan parcelar, ortofotoplan, coordonatele punctelor
de vecinatate, extras de carte funciara pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere in posesie si
schitele anexe ale acestora in cazul imobilelor dobândite in baza legilor proprietatii);
c) stabilirea termenului de realizare a lucrarilor.
Art. 7. - (1) Executia lucrarilor consta in:
a) masuratori pentru realizarea retelelor geodezice de indesire si ridicare in sistem national de proiectie
Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita si in interiorul imobilului,
culegerea atributelor, verificari si validari ale datelor existente. Punctele retelei de ridicare vor fi materializate,
conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin tarusi metalici in intravilan si tarusi de
lemn in extravilan, a caror descriere topografica trebuie sa se regaseasca in documentatie. Acestea vor fi
vopsite cu vopsea rosie.
b) La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea in vedere:
- limitele imobilelor sa se determine la jumatatea grosimii gardului, cu exceptia cazurilor in care cei doi
proprietari vecini indica altceva; in anexa nr. 11 la rubrica mentiuni, punctul "A. Date referitoare la teren", se
va nota daca imobilul este sau nu imprejmuit;
- pentru constructiile situate in interiorul imobilelor sa se determine limitele constructiilor permanente la
nivelul solului.
Se va calcula suprafata construita desfasurata, stabilita conform prevederilor Codului fiscal, prin
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si
teraselor neacoperite. Aceasta suprafata se va nota in anexa nr. 11 la rubrica mentiuni, punctul "B. Date
referitoare la constructii".
c) prelucrarea datelor.
d) elaborarea documentatiilor, prin redactarea si intocmirea dosarului lucrarii in format analogic si digital.
(2) Erorile admise sunt:
Eroarea de identificare a punctului de contur:
- in cazul imobilelor imprejmuite ± 10 cm
- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 30 cm.
Eroarea pozitiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.
(3) Eroarea de pozitie absoluta a punctelor, incluzând erorile mentionate la aliniatul (2) si erorile punctelor
retelei geodezice de sprijin, nu va depasi:
- in cazul imobilelor imprejmuite ± 20 cm
- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 40 cm.
(4) in cazul realizarii masuratorilor intr-un sistem local de coordonate, cu integrarea in sistemul national de
proiectie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2),
eroarea de pozitie absoluta a punctelor nu va depasi ± 1,50 m.
Art. 8. - (1) Depunerea documentatiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de catre proprietar sau
de persoana autorizata in numele proprietarului, in cazurile prevazute la art. 2 lit. a), d), e), f), g) si h),
conform cererii de inscriere prevazuta in anexa nr. 2.
(2) in cazurile prevazute la art. 2 lit. b) si c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor
teritoriale/birourilor teritoriale cererea de inscriere, de catre biroul notarului public, in numele proprietarului si
a persoanelor interesate, pe baza documentatiei receptionate potrivit cererii intocmite conform anexei nr. 3.
(3) Depunerea documentatiei se face direct la sediul oficiului teritorial/biroului teritorial, prin posta sau prin
alte mijloace electronice (Internet), atasându-se dovada platii tarifului.
(4) inregistrarea cererii se realizeaza la compartimentul registratura din cadrul oficiului teritorial/biroului
teritorial si consta in:
a) preluarea documentatiei, verificarea existentei documentelor mentionate in cerere si inregistrarea in
Registrul General de Intrare;
b) verificarea tarifelor de receptie si inscriere in cartea funciara a documentatiei achitate si transmiterea
documentatiei compartimentului de cadastru si publicitate imobiliara.
(5) Tariful de receptie si/sau de inscriere in cartea funciara se achita la depunerea cererii de
receptie/inscriere.
(6) Daca la verificarea pieselor din dosar sau la verificarea tarifului se constata lipsa unor piese sau unele
neconcordante, cererea nu se inregistreaza in Registrul General de Intrare si se returneaza solicitantului, in
vederea completarii.
Art. 9. - Preluarea si inregistrarea documentatiilor in indexul cadastral, intocmit conform anexei nr. 4, se
realizeaza de angajatul caruia i s-a repartizat lucrarea.
Art. 10. - (1) Receptia cadastrala consta in:
a) verificarea continutului documentatiei;
b) verificarea existentei in baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a intocmit documentatia si
valabilitatea autorizatiei;
c) verificarea concordantei intre persoana autorizata care a intocmit documentatia, cea care solicita
receptia si cea mentionata in declaratia pe proprie raspundere intocmita conform anexei nr. 5;
d) localizarea amplasamentului imobilului in baza de date grafica, cu verificarea corectitudinii incadrarii
limitelor acestuia;
e) verificarea modului de calcul al suprafetelor;
f) corespondenta intre atributele descriptive si elementele grafice;
g) alocarea numarului cadastral in indexul cadastral, daca documentatia este corecta.
in cazul in care se considera necesar, OCPI/ANCPI poate efectua verificari pe teren, cu privire la
corectitudinea intocmirii documentatiei de catre persoana autorizata.
Dupa alocarea numarului cadastral, consemnarea receptiei documentatiei cadastrale va consta in
aplicarea parafei OCPI, conform anexei nr. 6.
(2) in cazul in care documentatia este incompleta, se intocmeste referatul de completare cu toate datele,
documentele sau informatiile care lipsesc sau care necesita refacere/modificare, impreuna cu motivatiile
corespunzatoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivatii documente, date si informatii care nu
au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se
inainteaza compartimentului de registratura din biroul teritorial in vederea transmiterii persoanei autorizate
pentru rezolvare si spre stiinta proprietarului, in termenul specificat expres in referat, cu adresa de inaintare
conform anexei nr. 8. Acesta se va emite o singura data pentru un dosar depus spre receptie sau inscriere
in cartea funciara.
(3) Documentatia receptionata se transmite de catre angajatul caruia i s-a repartizat lucrarea, asistentuluiregistrator,
iar in cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului.
(4) Daca documentatia nu a fost receptionata datorita nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea
pentru lamuriri sau depasirii termenului stabilit prin referatul de completare, sau a fost intocmita incorect
persoana care a verificat documentatia completeaza nota de respingere din referatul de completare si o
transmite impreuna cu documentatia, asistentului-registrator in vederea intocmirii incheierii de respingere.
Prin documentatie intocmita incorect se intelege:
a) integrarea imobilului in sistemul retelei geodezice de referinta si ridicarea punctelor de detaliu pe baza
de masuratori gresite;
b) calcule efectuate gresit;
c) neconcordante intre detaliile topografice continute in planul de amplasament si delimitare si cele
existente pe teren.
(5) Angajatul oficiului teritorial nu poate receptiona documentatiile al caror beneficiar este el sau
sotul/sotia, rudele sau afinii pâna la gradul III inclusiv, persoanele juridice la care el sau una din persoanele
mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori, precum si documentatiile
intocmite de el anterior dobândirii calitatii de salariat al institutiei, de persoane fizice autorizate cu care este
sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din
persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori.
(6) in cazul in care se afla in una din situatiile mentionate la alin. (5) angajatul oficiului teritorial este obligat
sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte
persoane.
(7) Angajatilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ai oficiilor teritoriale, precum si ai
Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie le este interzis sa execute, in
calitate de persoane fizice autorizate, documentatii cadastrale sau sa detina calitatea de
actionari/asociati/directori/administratori la persoane juridice autorizate in domeniu.
CAPITOLUL 3
Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala
Art. 11. - (1) Numerotarea cadastrala se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se
identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale" publicat de
Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de
categoria de folosinta, apartinând aceluiasi proprietar, formeaza imobilul, se identifica printr-un numar
cadastral si se inscrie intr-o carte funciara.
(3) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura intre baza de date grafica si baza de
date textuala in sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.
Art. 12. - (1) Imobilele se numeroteaza pe unitati administrativ-teritoriale in ordinea inregistrarii solicitarilor
cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.
(2) Atunci când imobilul nu a mai fost inscris in cartea funciara i se acorda numar cadastral intreg, in
continuarea ultimului numar atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(3) in situatia in care imobilele care fac obiectul unei documentatii noi au fost inscrise in cartea funciara cu
numere cadastrale intregi, fractionare, fractionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din
cartea funciara, din comasari de numere intregi etc.) acestea se numeroteaza cu numere cadastrale noi, in
continuarea ultimului numar cadastral intreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv.
(4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinta se determina prin metode
expeditive, asigurându-se inchiderea pe suprafata imobilului si se reprezinta pe planul de amplasament si
delimitare prin linii intrerupte si coduri, in interiorul imobilelor vor fi reprezentate numai parcelele care au
categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan si mai mare de 300 mp in extravilan.
(5) in cadrul fiecarui imobil, constructiile se identifica printr-un cod atasat numarului cadastral, alcatuit din
litera "C" urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ...). Tipul si componenta constructiei, pe
destinatii si tronsoane, se evidentiaza in planul de amplasament si delimitare.
(6) in cazul constructiilor-condominiu, proprietatile individuale se numeroteaza astfel: la numarul cadastral
al imobilului (teren) si codul constructiei, se adauga codul proprietatii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru
imobilul format din teren cu numar cadastral 178, constructia C1 si unitatea individuala 25). Tipurile de unitati
individuale se evidentiaza in cartea funciara colectiva, conform anexei nr. 9.
CAPITOLUL 4
Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate
asupra unui imobil neinscris in cartea funciara
Art. 13. - (1) Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in
cartea funciara cuprinde:
a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;
c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform
anexei nr. 5;
d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
e) plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni
admitându-se scara 1:10000, dupa caz;
f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11;
g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;
h) releveele sc. 1:50 - 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care
au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;
i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu
atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13;
j) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin
metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System),
prezentate conform anexei nr. 15;
k) calculul suprafetelor;
l) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
m) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
n) actul de proprietate;
o) certificatul fiscal.
(2) in cazul apartamentelor situate in cladiri pentru care exista deschisa carte funciara colectiva, partea 1 a
documentatiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c), e), h), m), n) si o) de la alin. (1).
(3) Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu o foaie colectiva
care contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata
blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului -
conform modelului prevazut in anexa nr. 9.
(4) Documentatia se preda pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit
tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care sa permita accesul si transferul de
date.
CAPITOLUL 5
Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil
Art. 14. - (1) Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de
teren inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.
(2) Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita
conditia de servitute, daca este cazul.
Art. 15. - (1) Documentatia pentru dezlipire contine:
a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;
c) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform
anexei nr. 5;
d) extras de carte funciara pentru informare;
e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire - conform
anexei nr. 16, in doua exemplare;
g) planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire - conform anexei
nr. 11, in doua exemplare;
h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru
fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin
tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;
i) calculul suprafetelor;
j) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.
(2) Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana
care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de
inscriere in cartea funciara.
(3) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa
permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul
de date.
CAPITOLUL 6
Continutul documentatiilor necesare inscrierii alipirii a doua sau
mai multe imobile cu limite comune
Art. 16. - (1) Documentatia pentru alipirea a doua sau mai multe imobile cu limite comune inscrise in
cartea funciara, va cuprinde:
a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;
c) extras de carte funciara pentru informare;
d) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform
anexei nr. 5;
e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire - conform
anexei nr. 16, in doua exemplare;
g) plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire - conform anexei nr. 11, in doua
exemplare;
h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru
fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin
tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15.
i) calculul suprafetelor;
j) descrierile topografice ale punctelor noi;
k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.
(2) Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a
verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de
inscriere in cartea funciara.
(3) Documentatia se intocmeste, pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa
permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul
de date.
CAPITOLUL 7
Continutul documentatiilor necesare inscrierii unei constructii
definitive pe un teren inscris in cartea funciara
Art. 17. - (1) Documentatia pentru inscrierea unei constructii noi sau a unei extinderi de constructii pe un
imobil inscris in cartea funciara - constructii definitive cuprinde:
a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;
c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie
definitiva noua sau se extinde o constructie;
e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului
de amplasament initial, pe care s-a transpus/extins noua constructie - conform anexei nr. 11, in doua
exemplare;
f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin
metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.
15;
g) calculul suprafetelor;
h) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
i) extrasul de carte funciara pentru informare;
j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
k) autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de
atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, in conditiile
art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata - conform anexei nr. 17.
(2) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa
permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul
de date.
CAPITOLUL 8
Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii
limitei de proprietate
Art. 18. - (1) Documentatia pentru inscrierea modificarii limitei de proprietate cuprinde:
a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;
c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
d) copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;
e) planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se
modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;
f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin
metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.
15;
g) calculul suprafetelor;
h) descrierile topografice ale punctelor noi;
i) extrasele de carte funciara pentru informare;
j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
k) hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa intre parti, dupa caz;
(2) Documentatia este intocmita pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, pe suport analogic si pe
suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in
formate care permit accesul si transferul de date.
CAPITOLUL 9
Continutul documentatiilor necesare inscrierii
modificarii suprafetei imobilului
Art. 19. - (1) Documentatia pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului cuprinde:
a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;
c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
d) copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;
e) planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc. 1:200 -
1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;
f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin
metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.
15;
g) calculul suprafetelor;
h) descrierile topografice ale punctelor noi;
i) extrasul de carte funciara pentru informare;
j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
k) hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de
vecinatate cu semnaturile vecinilor - conform anexei nr. 18;
(2) Documentatia este intocmita pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care
permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de
date.
CAPITOLUL 10
Continutul documentatiilor pentru descrierea dezmembramintelor
dreptului de proprietate
Art. 20. - (1) Documentatia pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct,
servitute si abitatie, daca acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde:
a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;
c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;
d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent;
e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului
de amplasament initial, conform anexei nr. 11, in doua exemplare;
f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin
metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.
15;
g) calculul suprafetelor;
h) descrierile topografice ale punctelor noi;
i) extrasul de carte funciara pentru informare;
j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
k) actul autentic sau hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor
dreptului de proprietate, dupa caz.
(2) Documentatia este intocmita pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care
permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de
date.
CAPITOLUL 11
Continutul documentatiilor pentru reconstituirea cartii funciare
pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere
pe baza de documentatie cadastrala
Art. 21. - Documentatia pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere
pe baza de documentatie cadastrala va cuprinde aceleasi elemente care au fost stabilite in capitolul 4.
CAPITOLUL 12
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 22. - (1) Solicitarea de date si informatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face
la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor in vigoare, pentru activitatile desfasurate de catre Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate.
(2) in cazul in care imobilul care face obiectul intocmirii documentatiei este limitrof cu unul sau mai multe
imobile deja inscrise in cartea funciara, persoana autorizata solicita, iar biroul teritorial pune la dispozitie,
conform tarifelor in vigoare, toate punctele din reteaua de ridicare, si gratuit, punctele determinate pe limita
comuna a acestora, consultativ, in acest caz, persoana autorizata are obligatia sa utilizeze punctele din
retea, sa verifice punctele de pe limita comuna si sa confirme corectitudinea acestora. Daca se constata
neconcordante, erori sau greseli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi
explicitate si argumentate in descrierea lucrarilor topografice si geodezice. Daca punctele din reteaua de
ridicare si de pe limita comuna sunt determinate in sistem local, coordonatele vor fi calculate in sistemul
national de proiectie Stereografic 1970.
Art. 23. - (1) Masuratorile pentru intocmirea documentatiilor se efectueaza in sistemul national de proiectie
Stereografic 1970.
(2) in situatii extreme, prezentate si argumentate in scris de persoana autorizata, lucrarile se pot incadra in
sistemul national de proiectie Stereografic 1970 pe baza de coordonate aproximative, determinate grafic prin
identificarea si extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune intre
plan si teren) pe baza de planuri/harti/ortofotoplanuri existente.
(3) in acest caz, cele trei puncte sunt reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni
(stâlpi, capace canal, colturi de bazin, stânci, etc.) si vor avea descrierile topografice corespunzatoare.
Art. 24. - (1) Raspunderea privind cunoasterea limitelor imobilului, indicarea, si conservarea acestora
revine proprietarului.
(2) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din
teren, precum si pentru identificarea si materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele
doveditoare a dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar, revine persoanei autorizate.
(3) Raspunderea pentru atribuirea numarului cadastral, confirmarea suprafetei rezultata din masuratori si
integrarea imobilului in baza de date revine specialistului care a efectuat receptia cadastrala.
Art. 25. - (1) in cazul in care suprafata din masuratori este mai mare decât suprafata inscrisa in
documentatia precedenta sau decât suprafata din actele de proprietate, pentru situatia in care nu exista
documentatie, se procedeaza astfel:
(2) Pentru imobilele imprejmuite:
a) daca diferenta este de pâna la 2%, documentatia se receptioneaza si suprafata din actul de proprietate
se inscrie in cartea funciara;
b) daca diferenta este intre 2% si 5% documentatia se receptioneaza si suprafata din masuratori se inscrie
in cartea funciara doar daca este insotita de proces-verbal de vecinatate, intocmit conform anexei nr. 18;
c) daca diferenta este mai mare de 5%, documentatia se respinge, rectificarea suprafetei urmând sa se
faca prin alt act doveditor al dreptului de proprietate.
(3) Pentru imobile care nu sunt imprejmuite:
a) daca diferenta este de pâna la 2%, documentatia se receptioneaza si se inscrie in cartea funciara
suprafata din actul de proprietate;
b) daca diferenta este mai mare de 2%, documentatia se receptioneaza si se inscrie in cartea funciara
numai pe baza unui alt act doveditor al dreptului de proprietate.
(4) Prin imobile imprejmuite, in sensul prezentului regulament, se inteleg imobilele ale caror limite sunt
materializate prin elemente stabile in timp, clar identificabile de catre proprietarii vecini.
Art. 26. - in cazul in care suprafata din masuratori este mai mica decât suprafata din documentatia
cadastrala precedenta sau decât suprafata din actele de proprietate, pentru situatia in care nu exista
documentatie cadastrala, se procedeaza astfel:
a) daca diferenta este de pâna la 2% documentatia cadastrala se receptioneaza si suprafata din
masuratori se inscrie in cartea funciara;
b) daca diferenta este peste 2% documentatia cadastrala se receptioneaza si suprafata din masuratori se
inscrie in cartea funciara numai in baza unei declaratii autentice a proprietarului privind acordul diminuarii
suprafetei din act; in caz contrar, documentatia cadastrala se respinge, cu solutionarea situatiei pe cale
judecatoreasca.
Art. 27. - Daca la receptia documentatiei cadastrale se identifica erori care depasesc toleranta admisa
pentru limitele imobilelor invecinate, de 40 cm pentru imobilele imprejmuite si 80 cm pentru imobilele
neimprejmuite, rezultate din erorile de pozitie absoluta ale punctelor, stabilite la art. 7 alin. (3), se
procedeaza astfel:
a) se informeaza si se convoaca proprietarii imobilelor in cauza si persoanele autorizate care au executat
documentatiile, prin adresa intocmita conform anexei nr. 8;
b) proprietarii imobilelor rezolva neintelegerile pe cale amiabila, prin declaratie autentica, in baza
modalitatilor de solutionare tehnica, prin modificarea documentatiilor cadastrale identificate de persoanele
autorizate, in termen de 10 zile lucratoare de la data indicata in adresa de convocare, in cazul nerespectarii
termenului din vina persoanei autorizate, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei sau
suspendarea autorizatiei, conform art. 64 alin. (2) litera g) si alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr. 7/1996, republicata;
c) Orice neintelegeri, care nu se pot rezolva pe cale amiabila intre proprietari, se vor solutiona de catre
instantele judecatoresti, in acest caz, documentatia cadastrala se respinge.
Art. 28. - (1) in cazul constructiilor care au mai multi proprietari, releveele la partile comune din
documentatia aferenta fiecarui proprietar sunt receptionate daca fac parte si sunt incluse in documentatia
pentru intreg imobilul sau daca sunt confirmate prin acordul asociatiei de locatari ori prin declaratiile
autentice ale celorlalti proprietari.
(2) in cazul dezlipirilor-alipirilor, numarul cadastral alocat documentatiei are valabilitate de un an de la data
acordarii acestuia. Dupa expirarea termenului, persoana care a verificat documentatia anuleaza numerele
cadastrale acordate, iar la sfârsitul fiecarei luni, inginerul sef verifica valabilitatea numerelor cadastrale
alocate.
(3) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei care au primit incheieri de
respingere la cartea funciara, vor fi anulate.
Art. 29. - Elementele liniare, punctuale si de caroiaj, semnele conventionale si atributele textuale din
continutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezinta modele care pot fi adaptate corespunzator
modelelor prevazute in normele, instructiunile, standardele si atlasele de semne conventionale in vigoare.
Art. 30. - Dispozitiile cap. 3 din prezentul regulament se aplica obligatoriu in cadrul oficiilor teritoriale care
au implementat sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.
Art. 31. - Anexele nr. 1-18 constituie parte integranta din prezentul regulament.

Anexele pot fi vizualizate in atasamentul de mai jos!