Ordonanta 10 din 21 ianuarie 2000 (Ordonanta 10/2000)

privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial 26 din 25 ianuarie 2000 (M. Of. 26/2000)

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I
Principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii
de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele
fizice si juridice autorizate

Art. 1. -
(1) Realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumite in continuare activitati de specialitate, de catre persoanele fizice si juridice autorizate, pe teritoriul Romaniei sunt supuse prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dispozitiilor legale care reglementeaza exercitarea profesiilor liberale, precum si altor dispozitii legale in materie, regulamentelor, normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(2) Relatiile dintre persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati de specialitate pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare persoane autorizate, si beneficiari se bazeaza pe corectitudine, onestitate si respect reciproc.
Art. 2. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor au obligatia sa asigure, prin mijloace specifice, desfasurarea activitatii de specialitate in conditiile legii si ale prezentei ordonante, precum si mentinerea si stimularea unui mediu concurential normal, in vederea solutionarii tuturor solicitarilor si asigurarii accesului liber la aceste servicii.

Art. 3. -
(1) Persoana autorizata nu poate actiona decat in limitele conventiei incheiate prin negociere cu beneficiarul.
(2) Persoana autorizata are obligatia sa informeze beneficiarul asupra cheltuielilor estimate ale serviciului solicitat, comunicandu-i, atunci cand este cazul, scutirile legale de care poate beneficia.
Art. 4. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie coordoneaza si asigura exercitarea calificata a activitatii din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin organizarea corespunzatoare a examenului de autorizare si prin urmarirea respectarii stricte a deontologiei si disciplinei profesionale de catre persoanele autorizate.

CAPITOLUL II
Dobandirea si incetarea calitatii de persoana autorizata.
Suspendarea certificatului de autorizare

Art. 5. -
(1) Dreptul de a desfasura activitati de specialitate pe teritoriul Romaniei de catre persoane fizice si juridice se dobandeste prin autorizare, in conditiile prezentei ordonante si ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumit in continuare Regulament de autorizare.
(2) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfasurarea activitatilor de specialitate in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in instructiunile si normativele tehnice elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(3) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor autorizate sa desfasoare activitati de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate in baza de date cadastrale si in fondul national de geodezie si cartografie.

(4) Atestarea capacitatii tehnico-profesionale se realizeaza prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitatilor tehnice de desfasurare a activitatii de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea.
Art. 6. -
(1) Domeniile, conditiile si procedura de desfasurare a examenului de autorizare se stabilesc prin Regulamentul de autorizare, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(2) Dobandirea calitatii de persoana autorizata se atesta prin certificatul emis in conditiile Regulamentului de autorizare.
Art. 7. -
(1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie intocmeste tabloul tuturor persoanelor autorizate, pe care il comunica oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti.
(2) De asemenea, tabloul prevazut la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care il vor transmite birourilor de carte funciara, respectiv birourilor notarilor publici.
(3) Actualizarea tabloului prevazut la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de persoana autorizata.
Art. 8. -
(1) Certificatul de autorizare se suspenda in urmatoarele cazuri:
a) ca sanctiune disciplinara, in conditiile art. 18 alin. (1) lit. c);
b) cand persoana autorizata se afla in curs de cercetare penala pentru o infractiune in legatura cu activitatea sa;
c) in caz de pierdere sau de distrugere a certificatului de autorizare si/sau a parafei;
d) in caz de incapacitate temporara de munca, constatata in conditiile legii.
(2) Suspendarea dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat-o.

Art. 9. - Incetarea calitatii de persoana autorizata are loc prin retragerea sau incetarea valabilitatii certificatului de autorizare.
Art. 10. - Certificatul de autorizare se retrage in urmatoarele cazuri:
a) ca sanctiune disciplinara, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. d);
b) cand se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru a treia suspendare a autorizarii in ultimii 3 ani, pentru motivul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a);
c) cand persoana autorizata desfasoara activitati de specialitate pentru categoriile de lucrari pentru care nu este autorizata sau in perioada in care autorizarea este suspendata.
Art. 11. - Certificatul de autorizare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
a) la cererea persoanei autorizate;
b) in cazul depasirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a specimenului de parafa, prevazute prin Regulamentul de autorizare;
c) la decesul sau la declararea judecatoreasca a mortii;
d) la punerea sub interdictie a persoanei autorizate prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
e) la incetarea calitatii de persoana juridica.
Art. 12. -
(1) Suspendarea, retragerea si, respectiv, incetarea valabilitatii certificatului de autorizare se dispun, se constata sau, dupa caz, se pun in aplicare de catre reprezentantii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Persoanele al caror certificat de autorizare a fost retras pot solicita o noua autorizare dupa 3 ani de la data retragerii acestuia.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile persoanelor autorizate

Art. 13. -
(1) Persoanele autorizate au dreptul sa desfasoare activitati de specialitate si sa acorde asistenta tehnica in domeniile in care au primit autorizarea.
(2) Persoanele autorizate au dreptul sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit legii.
(3) Pentru activitatile de specialitate desfasurate in scopul efectuarii inscrierilor in cartile funciare cu caracter nedefinitiv persoanele autorizate au dreptul la onorariu.
(4) Onorariile prevazute la alin. (3) vor rezulta din negocieri si se vor incadra intre limitele minime si, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, in functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului justitiei, cu avizul Oficiului Concurentei, potrivit legii.
(5) Pentru celelalte activitati de specialitate desfasurate de persoanele autorizate cuantumul onorariului va fi stabilit prin licitatii publice, contracte si prin alte modalitati prevazute de lege.
(6) Persoanele autorizate nu pot pretinde sau incasa alte onorarii decat cele stabilite cu beneficiarul.
Art. 14. -
(1) Persoanele autorizate sunt obligate sa respecte principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de specialitate prevazute in cap. I.
(2) In afara obligatiei prevazute la alin. (1) persoanele autorizate mai au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si celelalte dispozitii legale in vigoare;
b) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a activitatilor de specialitate si sa il prezinte, la cerere, reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti;

c) sa anunte in termen de 5 zile Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti despre orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;
d) sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

CAPITOLUL IV
Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate

Art. 15. -
(1) Controlul activitatii de specialitate desfasurate de persoanele autorizate se exercita de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Modul de exercitare a controlului de catre institutiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.
(3) Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, prin directiile generale de specialitate, si directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti pot dispune controlul activitatii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL V
Raspunderea juridica a persoanelor autorizate

Art. 16. - Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, persoanele autorizate raspund civil, penal sau disciplinar, dupa caz.
Art. 17. -
(1) Raspunderea disciplinara a persoanelor autorizate poate fi angajata in urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea repetata a dispozitiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
b) desfasurarea activitatilor de specialitate fara aviz de executie sau pe baza de documente si date provenite din surse neautorizate;

c) refuzul repetat si nejustificat de a desfasura activitati de specialitate si/sau conditionarea incheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;
d) conditionarea incheierii conventiilor cu beneficiarii prin clauze care stipuleaza prestatii suplimentare, care nu au legatura cu obiectul acestora sau care, desi au legatura, in alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;
e) nesesizarea unor situatii prin care se constata aplicarea unor conditii inegale, vadit disproportionate, pentru prestatii echivalente;
f) perceperea unor onorarii care depasesc onorariile stabilite in conditiile art. 13 alin. (4);
g) savarsirea oricaror fapte de natura sa aduca atingere onoarei, probitatii si prestigiului profesional.
(2) Raspunderea disciplinara a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica.
Art. 18. -
(1) Pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 alin. (1) pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) amenda de la 500.000 la 10.000.000 lei;
c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 1-3 luni;
d) retragerea certificatului de autorizare.
(2) Punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor Regulamentului de autorizare.
(3) Amenzile prevazute la alin. (1) lit. b) au regim de venituri extrabugetare si sunt destinate realizarii obiectului de activitate al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
Art. 19. -
(1) Constatarea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, a reprezentantilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene ori al municipiului Bucuresti.

(2) Constatarea poate fi facuta cu prilejul controlului activitatii desfasurate de persoanele autorizate sau la sesizarea oricarei persoane interesate, care poate formula plangere la oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(3) Impotriva deciziei adoptate in conditiile alin. (1) partile pot face contestatie, in termen de 10 zile de la comunicare, la Colegiul de onoare constituit pe langa Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(4) Procedura de solutionare a contestatiilor va fi stabilita prin regulament, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
(5) Impotriva solutiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ competente potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 20. -
(1) Persoanele autorizate sunt obligate sa plateasca Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie urmatoarele sume:
a) taxa de autorizare, care se plateste anterior autorizarii, in conditiile prevazute de lege, si nu se restituie in cazul refuzului de autorizare;
b) o cota de 5% din onorariile brute incasate ca urmare a desfasurarii activitatilor de specialitate pentru care au fost autorizate.
(2) Sumele incasate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie potrivit alineatului precedent au regim de venituri extrabugetare, sunt destinate realizarii obiectului de activitate al acestuia si se varsa la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie intr-un fond special constituit potrivit legii.
(3) Evidenta onorariilor si modul de incasare a sumelor prevazute la alin. (1) lit. b) se vor reglementa prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului finantelor, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.

Art. 21. -
(1) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va elabora Regulamentul de autorizare si Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.
(2) In termenul prevazut la alin. (1) presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ministrul justitiei vor aproba prin ordin comun, cu avizul Oficiului Concurentei, onorariile prevazute la art. 13 alin. (4).
Art. 22. - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.