Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2004, aprobata prin Legea nr. 499/2004.
Parlamentul României adopta prezenta lege.


TITLUL I - Regimul general al cadastrului

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.
- Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.
- Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
Prin imobil, în sensul prezentei legi, se întelege parcela de teren, cu sau fara constructii.

Art. 2.
- Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul întregii tari.
- Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:
 1. identificarea, înregistrarea si descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 2. asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
 3. identificarea si înregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, în vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;
 4. furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor.

Art. 3.
- La data intrarii în vigoare a prezentei legi se înfiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica în subordinea Guvernului.
- În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizeaza oficii de cadastru, geodezie si cartografie care vor functiona ca institutii publice cu personalitate juridica în subordonarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
- În subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se înfiinteaza Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru, institutie publica cu personalitate juridica.
- Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, a unitatilor din subordinea sa si a Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru se aproba de catre Guvern în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 4.
- Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate în domeniile: agricol, forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor rutiere, feroviare, navale, aeriene, turismului, zonelor protejate naturale si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele.
- Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile sub aspect tehnic si economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul.
- Titularii cadastrelor prevazute la alin. 1 executa, în functie de domeniul specific de activitate, lucrari geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice si altele pentru satisfacerea nevoilor proprii. Titularii cadastrelor de specialitate, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, vor pune, cu titlu gratuit, la dispozitia Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie datele cerute pentru alcatuirea si actualizarea cadastrului.


CAPITOLUL II - Organizarea activitatii de cadastru

Art. 5.
- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are urmatoarele atributii principale:
 1. organizeaza, conduce, îndruma si controleaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul întregii tari;
 2. elaboreaza norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate conform progreselor stiintifice si tehnice în domeniul cadastrului;
 3. autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de cadastru;
 4. organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru;
 5. asigura, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
 6. avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;
 7. pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, în conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
 8. îndeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate.

Art. 6.
- Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizeaza, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile prevazute la art. 5 lit. a), f) si g) din prezenta lege.
- Receptia lucrarilor tehnice de cadastru, executate de persoanele fizice si juridice autorizate în conditiile art. 5 lit. c), se realizeaza de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie.
- În cadrul oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie se organizeaza si functioneaza baza de date a cadastrului.

Art. 7.
- Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii executa, cu mijloace proprii, lucrari de cadastru, geodezice, gravimetrice, topografice, fotogrammetrice si cartografice necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, precum si altor nevoi proprii, conform normelor tehnice ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 8.
- Datele geodezice si cartografice interesând apararea tarii si ordinea publica se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii.

Art. 9.
- Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, a institutiilor din subordinea sa si a cadastrelor de specialitate ale ministerelor si altor institutii centrale de stat se asigura de la bugetul de stat. Finantarea cadastrelor de specialitate ale regiilor autonome, societatilor comerciale si altor persoane juridice se realizeaza prin mijloace financiare proprii.


CAPITOLUL III - Realizarea, întretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru

Art. 10.
- Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
- În cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
- Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.

Art. 11.
- La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau în:
 1. stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale respective;
 2. marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitatilor, potrivit legii;
 3. identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificându-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti, precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate în intravilan sau în extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor, încadrarea acestora pe zone în cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;
 4. înregistrarea litigiilor de hotare, în cazul neîntelegerilor între proprietarii si/sau posesorii învecinati;
 5. masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.

- Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de catre comisia stabilita în acest scop prin ordinul prefectului. Din comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local, delegatul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si, dupa caz, delegatul directiei generale amenajarea teritoriului si urbanism.

Art. 12.
- Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:
 1. registrul cadastral al parcelelor;
 2. indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;
 3. registrul cadastral al proprietarilor;
 4. registrul corpurilor de proprietate;
 5. fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta;
 6. planul cadastral.

- Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru, sa admita, în conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora.
- Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de înregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, cu efect juridic echivalent.
- Primarii localitatilor au obligatia sa asigure delegatilor cadastrali birouri, spatii de cazare contra cost, sprijin în angajarea sezoniera a personalului auxiliar pentru efectuarea masuratorilor pe teren si sa înstiinteze, prin afisare sau prin alte mijloace de publicitate, pe proprietarii de bunuri imobile sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal sau prin mandatari pentru a da lamuriri privitoare la identificarea si marcarea limitelor proprietatilor. Daca proprietarii sau mandatarii acestora nu se prezinta, marcarea si identificarea limitelor se pot face si în lipsa acestora.
- Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se înregistreaza în documentele tehnice ale cadastrului si se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarei parcele se aduc la cunostinta proprietarilor.
- Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate pot fi prezentate de proprietari în scris, în termen de 60 de zile de la comunicare, oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie pot face plângere la instanta judecatoreasca competenta, conform legii.

Art. 13.
- Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile si constructiile din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii - si se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.
- Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a întocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara.
- Planurile si registrele cadastrale se tin la zi, în concordanta cu situatia de pe teren, în baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii, precum si prin întretinerea lucrarilor de cadastru, cu o periodicitate de cel mult 6 ani, când se va parcurge în mod obligatoriu întregul teritoriu administrativ si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor cadastrale cu situatia reala din teren si se vor înregistra toate elementele modificatoare.
- Studiile pedologice necesare elaborarii partii economice a cadastrului de specialitate se actualizeaza cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani. Pe parcelele de teren unde s-au executat lucrari de îmbunatatiri funciare sau au avut loc procese de degradare ori de poluare a solului, actualizarea se poate face ori de câte ori este cazul.
- Actualizarea cadastrelor de specialitate prevazute în prezenta lege se face conform specificului fiecarui domeniu în parte.

Art. 14.
- În cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza valoarea economica a bunurilor imobile, potrivit legii.
- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene din subordinea sa, precum si titularii cadastrelor de specialitate au obligatia de a furniza organelor Ministerului Finantelor evidentele necesare impunerii contribuabililor.

Art. 15.
- Completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare întocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza de catre unitati specializate, sub coordonarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 16.
- În lucrarile de cadastru general terenurile se împart din punct de vedere al destinatiei si al categoriei de folosinta, conform prevederilor legale.

Art. 17.
- Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este împuternicit sa execute, direct sau prin persoane autorizate, lucrari tehnice privind comasarile, parcelarile, schimburile de terenuri si rectificarile de hotar dintre unitatile administrativ-teritoriale, altele decât cele stabilite în competenta oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol prin Legea fondului funciar nr. 18/1991.
- Operarea acestora în planurile si registrele cadastrale se realizeaza de catre oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

Art. 18.
- Unitatile de specialitate sau, dupa caz, agentii economici care detin sau executa, pentru nevoile proprii, planuri topografice utilizabile si la lucrarile de cadastru general sunt obligate sa puna la dispozitie gratuit oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie copiile de pe acestea sau, dupa caz, planurile originale pe termen determinat.

Art. 19.
- Modul de avizare si de receptie a lucrarilor de cadastru general se stabileste de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.


TITLUL II - Publicitatea imobiliara

CAPITOLUL I - Evidenta cadastral-juridica

Art. 20.
- Publicitatea imobiliara întemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, pentru imobilele situate în raza teritoriala de activitate a acestora.
- Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinând aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se înscrie în cartea funciara.
- Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati, apartinând unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se înscrie în aceeasi carte funciara.
- Cartile funciare întocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, împreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
- Acest registru se întregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicând numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa în care se vor pastra cererile de înscriere, împreuna cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

Art. 21.
- Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicând numarul ei si numele localitatii în care este situat imobilul, precum si din trei parti:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
 1. numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;
 2. suprafata terenului, categoria de folosinta si, dupa caz, constructiile;
 3. amplasamentul si vecinatatile;
 4. valoarea impozabila.

B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
 1. numele proprietarului;
 2. actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea înscrisului pe care se întemeiaza acest drept;
 3. stramutarile proprietatii;
 4. servitutile constituite în folosul imobilului;
 5. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
 6. orice modificari, îndreptari sau însemnari ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la înscrierile facute.

C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde:
 1. dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
 2. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceasta parte;
 3. sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
 4. orice modificari, îndreptari sau însemnari ce s-ar face cu privire la înscrierile facute în aceasta parte.

- Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de înregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu înscrisurile în baza carora au fost redate.

Art. 22.
- Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.
- Radierea înscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face în temeiul actului care exprima consimtamântul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting la împlinirea termenului mentionat în înscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
- Hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, sau, în cazuri anume prevazute de lege, decizia autoritatii administrative va înlocui actul prevazut la alin. 1 si 2.

Art. 23.
- Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se înscrie, daca legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea si stingerea drepturilor reale.

Art. 24.
- Înscrierea unui drept se poate efectua numai:
 1. împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra caruia înscrierea urmeaza sa fie facuta;
 2. împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, si-a grevat dreptul, daca amândoua înscrierile se cer deodata.

Art. 25.
- Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au facut, cel din urma îndreptatit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive o data cu aceea a dreptului sau, dovedind prin înscrisuri originale întreg sirul actelor juridice pe care se întemeiaza înscrierile.

Art. 26.
- Înscrierile întemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si dupa ce dreptul mostenitorului a fost înscris, în masura în care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste obligatii.

Art. 27.
- Înscrierile în cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data înregistrarii cererii.
- Ordinea înregistrarii cererii va determina rangul înscrierii.

Art. 28.
- Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, daca titularul întelege sa dispuna de ele.
- În aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobândite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarâri judecatoresti.

Art. 29.
- Cel care a transmis sau a constituit, în folosul altuia, un drept real asupra unui imobil, este obligat sa predea înscrisul translativ sau constitutiv al dreptului, pentru înscrierea în cartea funciara, daca acest înscris este în posesia sa si este singurul exemplar doveditor, afara de cazul în care s-a procedat, din oficiu, la înscriere.
- În cazul în care cel obligat refuza predarea înscrisului, se va cere instantei judecatoresti sa dispuna înscrierea.

Art. 30.
- Dobânditorul anterior poate cere instantei judecatoresti sa acorde înscrierii sale rang preferential fata de înscrierea efectuata la cererea unui tert, care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data încheierii actului.

Art. 31.
- Înscrierea provizorie în cartea funciara se face în cazul dobândirii unor drepturi afectate de o conditie suspensiva sau daca hotarârea judecatoreasca pe care se întemeiaza nu este definitiva si irevocabila.

Art. 32.
- Înscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub conditie si în masura justificarii ei.
- Justificarea unei înscrieri provizorii îsi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea ei; nejustificarea unei înscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei si a tuturor înscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea acesteia.

Art. 33.
- Daca în cartea funciara s-a înscris un drept real, în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista în folosul ei, daca a fost dobândit sau constituit cu buna-credinta, cât timp nu se dovedeste contrariul.
- Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.

Art. 34.
- Cuprinsul cartilor funciare se considera exact, în folosul acelei persoane care a dobândit, prin act juridic cu titlu oneros, un drept real, daca în momentul dobândirii dreptului n-a fost înscrisa în cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau daca nu a cunoscut, pe alta cale, aceasta inexactitate.

Art. 35.
- În cazul în care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, în privinta înscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.
- Prin rectificare se întelege radierea, îndreptarea sau mentionarea înscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei înscrieri în cartea funciara.

Art. 36.
- Orice persoana interesata poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciara, daca printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
 1. înscrierea sau actul în temeiul caruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;
 2. dreptul înscris a fost gresit calificat;
 3. nu mai sunt întrunite conditiile de existenta a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul caruia s-a facut înscrierea;
 4. înscrierea din cartea funciara nu mai este în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Art. 37.
- Actiunea în rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea în fond, va fi imprescriptibila.
- Fata de tertele persoane care au dobândit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat, actiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socotiti din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu exceptia cazului în care dreptul material la actiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.

Art. 38.
- Actiunea în rectificare, întemeiata pe prevederile art. 36 pct. 1-4, îsi va produce efectele fata de tertele persoane care si-au înscris vreun drept real, dobândit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros, întemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.
- Termenul va fi de 3 ani socotiti de la înregistrarea cererii pentru înscrierea dreptului a carui rectificare se cere.

Art. 39.
- Hotarârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabila persoanelor împotriva carora actiunea nu a fost admisa.
- Daca actiunea în rectificare a fost înscrisa în cartea funciara, hotarârea judecatoreasca va fi opozabila si tertelor persoane care au dobândit dreptul dupa înscriere.

Art. 40.
- Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor în legatura cu imobilele cuprinse în cartea funciara, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de informare pentru terte persoane.

Art. 41.
- Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a înstraina sau de a ipoteca sa fie înscrisa, aratând, în acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.
- Daca se savârseste înstrainarea sau ipotecarea, dreptul înscris va avea rangul înscrierii intentiei.

Art. 42.
- Înscrierea intentiei de a înstraina sau de a ipoteca îsi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data înregistrarii cererii.
- Anul, luna si ziua în care înscrierea îsi pierde efectul vor fi aratate atât în înscriere, cât si în încheierea care a ordonat-o.

Art. 43.
- Orice persoana interesata va putea cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala.
- La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii legalizate de pe cartile funciare, cu plata taxelor legale.
- Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.
- Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacata va putea fi ceruta de catre instanta judecatoreasca.

Art. 44.
- Corpul de proprietati constituit prin înscrierile în cartea funciara se va putea modifica prin alipiri, daca mai multe parcele se unesc într-un singur corp sau daca se adauga o noua parcela la un corp de proprietate ori se mareste întinderea unei parcele.
- De asemenea, corpul de proprietate se modifica si prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un corp sau se micsoreaza întinderea unei parcele. Dezlipirea unei parcele sau a unei parti dintr-o parcela, care face parte dintr-un corp de proprietate, se face împreuna cu sarcinile care o greveaza. Parcela care este grevata cu sarcini nu poate fi alipita la un alt corp de proprietate, ci va forma, în caz de dezlipire, un corp de proprietate separat.

Art. 45.
- În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara în alta, sau reînscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece în aceeasi carte funciara ca un corp de proprietate de sine statator sau ca o parcela a unui alt corp de proprietate.
- Daca se transcrie o parte din parcela într-o alta carte funciara, restul se înscrie în vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar si a întinderii, iar daca toate parcelele înscrise într-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va închide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi înscrieri.

Art. 46.
- În cazul proprietatii imobiliare comune ori în indiviziune vor fi înscrisi în aceeasi carte funciara toti proprietarii. În ceea ce priveste proprietatea indiviza, se va indica cota fiecarui coproprietar.

Art. 47.
- Daca o constructie face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente, se va întocmi o carte funciara colectiva pentru întreaga constructie si câte o carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau apartament având proprietari diferiti.
- Imobilul va fi indicat în cartea funciara colectiva cu un numar de parcele nefractionat. În cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament se va indica cu un numar fractionat, al carui numarator va fi numarul de parcela aratat în cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi, dupa caz, numarul etajului sau al apartamentului.
- Înscrierile care privesc întreaga cladire se vor face în ambele carti funciare.

Art. 48.
- Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în registrul de publicitate special al unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate.
- Registrele de publicitate se tin de catre biroul de carte funciara al judecatoriei.


CAPITOLUL II - Procedura de înscriere în cartea funciara

Art. 49.
- Cererea de înscriere în cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei si va fi însotita de înscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere se cere. Copia legalizata se va pastra în mapa biroului de carte funciara.
- În cazul hotarârii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
- Cererile de înscriere se vor înregistra de îndata în registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
- Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii încheierii nevalabile.

Art. 50.
- În cazul în care judecatorul de la biroul de carte funciara admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, daca înscrisul îndeplineste urmatoarele conditii:
 1. cerintele de validitate a actului juridic;
 2. are deplina putere doveditoare;
 3. indica numele partilor;
 4. individualizeaza imobilul cu numarul de parcela;
 5. este însotit de o traducere legalizata, daca nu este întocmita în limba româna.

- Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului parcelei si a cartii funciare, precum si a partii cartii funciare în care urmeaza a se face înscrierea.
- În cazul în care identificarea cadastrala a parcelei nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite schite de plan vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

Art. 51.
- Daca se constata ca cererea de înscriere în cartea funciara nu întruneste conditiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrarii acesteia.
- Dispozitiile alineatului precedent se aplica si în cazul cererilor de radiere.

Art. 52.
- Încheierea se comunica celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 20 de zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data înregistrarii cererii.
- Încheierea este supusa cailor ordinare de atac; cererea de apel se depune la biroul de carte funciara si se înscrie în cartea funciara.
- În cazul în care se va declara si recurs, cererea de înscriere respectiva se va comunica biroului de carte funciara pentru înscriere.
- Hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului de carte funciara, de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

Art. 53.
- Înscrierile si radierile efectuate în cartile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotarârii instantei judecatoresti ramase definitiva si irevocabila.
- Prevederile art. 52 se vor aplica în mod corespunzator.

Art. 54.
- În cazul în care o carte funciara urmeaza a fi întocmita ori completata prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o alta carte funciara, precum si în cazul în care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, în total sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se vor face de catre judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei încheieri. În acest scop se vor folosi toate înscrisurile privitoare la imobilele în cauza pentru identificarea parcelelor si a suprafetelor, precum si situatia dreptului de proprietate, schita de plan, constatari la fata locului sau, dupa caz, înregistrarile dupa microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.
- Încheierea poate fi atacata, dupa caz, în conditiile art. 52 alin. 2.

Art. 55.
- Erorile materiale savârsite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivata, de catre judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu sau fara citarea partilor. Aceasta încheiere se va comunica partii care nu a fost prezenta.
- În acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 38-40.

Art. 56.
- Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, înscrierea în cartea funciara. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a acestui act, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul, în afara de cazul în care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru înscriere.
- Instanta judecatoreasca va transmite, în termen de 3 zile, hotarârea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul.
- Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea în fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus înscrierii, daca acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciara.

Art. 57.
- Ministerul Justitiei organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, printr-un compartiment de specialitate.


TITLUL III - Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

CAPITOLUL I - Dispozitii tranzitorii

Art. 58.
- Înscrierile facute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, în cartile funciare si în cartile de publicitate funciara, înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi, îsi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor în care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.
- Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor în a caror raza de activitate se afla imobilele, în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
- Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de executare începute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.

Art. 59.
- Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, încheiat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neînscris în cartea funciara, îsi produce efectele la data înscrierii în cartea funciara, potrivit regimului juridic la data încheierii lui. Actul sub semnatura privata, valabil încheiat, va fi luat în considerare, daca are data certa anterioara intrarii în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 60.
- Actiunile introduse în temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus-mentionate. Hotarârile judecatoresti definitive, prin care s-au admis aceste actiuni, vor fi înscrise în cartea funciara.

Art. 61.
- Actele si faptele juridice privind terenurile si constructiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor înscrie cu caracter nedefinitiv, în câte o carte funciara, urmând ca înscrierea definitiva sa fie efectuata la punerea în aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu. În aceleasi conditii se vor înscrie si titlurile de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de înscriere se va atasa schita de plan a terenului sau a constructiei la care se refera înscrierea, întocmita de un cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Schita de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a constructiilor, suprafetele, categoriile de folosinta, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data întocmirii si numele celui care a întocmit schita.
- Masuratorile cadastrale efectuate în cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si evidentiate ca atare în documentele cadastrale si în titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, daca acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
- Lucrarile tehnice de cadastru vor sta la baza eliberarii titlurilor de proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost întocmite si înmânate.

Art. 62.
- Modul de înscriere în evidentele cadastrale a bunurilor imobile apartinând Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii se va stabili de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, împreuna cu aceste organe.

Art. 63.
- Daca se constata unele diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale vor înstiinta pe proprietarii interesati.
- Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza între proprietarii în cauza.
- Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor în cauza si primarilor.

Art. 64.
- Orice neîntelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.

Art. 65.
- Ministerul Justitiei va întocmi, pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.


CAPITOLUL II - Sanctiuni

Art. 66.
- Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
 1. folosirea, în documente oficiale, a altor date cu privire la proprietari, terenuri sau constructii decât cele înscrise în documentele cadastrului;
 2. refuzul proprietarilor imobilelor de a permite accesul personalului de specialitate pentru executarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice;
 3. refuzul de a pune la dispozitia organelor cadastrale a bazei topografice si a altor date, precum si a documentelor necesare lucrarilor de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza;
 4. publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel, fara avizul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministerelor interesate, care executa lucrari de cadastru de specialitate.

- Faptele prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 la 750.000 lei, iar cele prevazute la lit. c) si d) cu amenda de la 750.000 la 1.500.000 lei.
- Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice.

Art. 67.
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de persoane împuternicite de ministerele care executa astfel de lucrari, de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau de primari, precum si de ofiterii si subofiterii de politie.
- Contraventiilor prevazute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
- Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor geodezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, sau împiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri, constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
- De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabi


CAPITOLUL III - Dispozitii finale

Art. 68.
- În termen de 90 de zile de la data definitivarii lucrarilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu -, oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie va transmite birourilor de carte funciara ale judecatoriilor evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localitati din circumscriptia acestora, în vederea întocmirii cartilor funciare ale imobilelor.
- Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si birourile de carte funciara de pe lânga judecatorii realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau alte suporturi.

Art. 69.
- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului se reorganizeaza în Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, ca institutie publica cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
- Oficiile de cadastru si organizarea teritoriului judetene si al municipiului Bucuresti se reorganizeaza în oficii de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, ca institutii publice cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
- Modul de organizare si de functionare si atributiile institutiilor prevazute la alin. 1 si 2, precum si nivelul de salarizare si statutul personalului acestora se vor stabili prin hotarâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
- Patrimoniul, personalul si resursele materiale necesare institutiilor prevazute la art. 3, 21 si 68 se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, în raport cu atributiile ce revin fiecaruia.

Art. 70.
- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, împreuna cu ministerele care raspund de cadastrele de specialitate, si Ministerul Justitiei vor stabili, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si juridica, înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
- Autoritatile administratiei publice locale vor asigura institutiilor si birourilor de carte funciara, prevazute în prezenta lege, spatiile necesare desfasurarii activitatii acestora.

Art. 71.
- Informatiile din cadastrul general si publicitatea imobiliara, precum si din cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt accesibile, contra cost, persoanelor fizice si juridice, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate potrivit prevederilor legale.
- Sistemul informational al cadastrului si publicitatii imobiliare se va integra în Sistemul National de Informatizare al României.

Art. 72.
- Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
- La data finalizarii lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pentru întreg teritoriul administrativ al unui judet îsi înceteaza aplicabilitatea, pentru judetul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:
 • art. 1.801, 1.802 si 1.816-1.823 din Codul civil;
 • art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
 • Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat în carti de publicitate funciara, publicata în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
 • Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri;
 • Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.
  Dupa definitivarea cadastrului la nivelul întregii tari, se abroga:
 • art. 1.801, 1.802 si 1.816-1.823 din Codul civil;
 • art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
 • Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare:
 • Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat în carti de publicitate funciara, publicata în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
 • Decretul nr. 2142 din 12 iunie 1938 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri;
 • Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.
  La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
 • art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;
 • anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;
 • Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
 • orice alte dispozitii contrare prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.